Chính sách tuyển dụng

SAGEN COMPANY luôn coi trọng nhân tài & yếu tố phát triển con người. SAGEN COMPANY luôn muốn tạo một sân chơi công bằng & thú vị cho các thành viên trong Công ty và nhấn mạnh nhân tố TRÁCH NHIỆM trong công việc đối với mỗi thành viên gia nhập.

Với quan điểm xây dựng một môi trường văn hóa mạnh từ những cá nhân có trách nhiệm, yêu nghề và có mục tiêu phù hợp với mục tiêu tổ chức; SAGEN COMPANY  đặt nguyên tắc lựa chọn ứng viên phù hợp, tiềm năng vào các vị trí có khả năng phát huy sở trường. Theo nguyên tắc này, chúng tôi không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch trong quá trình tuyển chọn ứng viên có nhu cầu hợp tác với Công ty. Ngoài ra, tại SAGEN COMPANY luôn chú trọng tạo cơ hội cho những nhân tố tiềm năng, muốn phát triển sự nghiệp tại Công ty, điều này được thực hiện qua các chương trình thực tập & chính sách tuyển dụng tại Sagen Groupe.

Chính sách tuyển dụng

–       Tất cả các ứng viên đều bình đẳng khi tìm kiếm cơ hội làm việc tại SAGEN COMPANY

–       Ứng viên được tiếp cận, phản hồi thông tin đầy đủ, rõ ràng & bảo mật thông tin trong quá trình tuyển dụng

–       Tuyển dụng công khai, thống nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *